Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Viac o rozsahu a formálnej úprave diplomovej práce

rozsah a formálna úprava diplomovej práce

[[contentNavigation]]

Písanie diplomovej práce obnáša aj dodržanie predpísaných noriem a pravidiel, iba tak môže hotová práca spĺňať všetky predpoklady a byť úspešne obhájená.

Jedným z dôležitých parametrov je i rozsah a formálna stránka záverečných prác. Viete, aká dlhá by mala byť vaša diplomovka? Nie ste si celkom istí? Nič sa nedeje, my to vieme a aj vám to hneď prezradíme.   

                  

Rozsah diplomových prác

Rozsah písomných prác sa zvykne udávať počtom normalizovaných strán alebo inak povedané normostrán. Jedna normalizovaná strana má 30 riadkov so 60 údermi v jednom riadku, čo predstavuje 1800 znakov.

Pokiaľ ide o presný počet strán diplomovej aj bakalárskej práce, to si určujú jednotlivé vysoké školy individuálne, pričom však všetky vychádzajú z noriem a smerníc platných pre školy všeobecne. Z toho dôvodu sú odchýlky v počte predpísaných strán diplomovej práce na jednotlivých univerzitách len minimálne. Za odporúčaný a primeraný sa považuje rozsah textu v rozpätí od 60 do 80 normalizovaných strán.

Do počtu strán diplomovej práce rátame úvod, jadro, záver, zoznam literatúry aj citácie, naopak, úvodné strany a prílohy sa nezvyknú započítavať, tieto strany sa ani nečíslujú.

Štruktúra záverečnej práce

Diplomová práca by mala obsahovať tieto časti:

 1. titulná strana;
 2. čestné prehlásenie;
 3. abstrakt v slovenskom a cudzom jazyku a tiež kľúčové slová;
 4. obsah práce;  
 5. prípadný zoznam skratiek;
 6. predhovor;
 7. úvod;
 8. jednotlivé kapitoly;
 9. záver;
 10. zoznam použitej literatúry;
 11. zoznam tabuliek, grafov alebo príloh;
 12. prípadné prílohy.

 

Titulná strana obsahuje názov práce, názov školy a fakulty, názov odboru, meno autora, meno konzultanta a rok vypracovania.

Čestné prehlásenie je o tom, že prácu autor danú prácu vypracoval v súlade s etickými normami.

Obsah práce uvádza prehľad jednotlivých kapitol spolu s číslom strany, na ktorej sa nachádzajú.

Jednotlivé kapitoly obsahujú praktickú a teoretickú časť. Teoretickú časť predstavujú 2 až 3 kvalitne vypracované kapitoly, ktoré by mali popísať základné kľúčové slová alebo problematiku, ktorou sa budete zaoberať v praktickej časti. Cieľom tejto časti je bližšie popísať a priblížiť jednotlivé základné pojmy a delenia. Praktická časť obsahuje kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum, kde autor zbiera a vyhodnocuje isté dáta.

Prílohy môžu predstavovať mapy, tabuľky, fotografie, CD a tiež audio či videokazety.

Formálna úprava záverečnej práce

Okrem vysokou školou stanoveného rozsahu je pri tvorbe záverečnej práce nevyhnutné dodržať aj odporúčané písmo či riadkovanie. Písmo, ktorým sa píše diplomová práca, je Times New Roman, prípadne Arial. Čo sa veľkosti písma týka, ideálna je veľkosť 12 bodov a 1,5 riadkovanie. Názvy kapitol sa zvyčajne píšu veľkým tlačeným písmom a ich veľkosť je 14 bodov.

Osnova a obsah diplomovej práce

Ešte predtým, ako sa pustíte do samotnej tvorby vašej diplomovky, nezabudnite na osnovu. Osnova je štruktúrou práce, podľa ktorej pri písaní postupujeme, je to teda akýsi obsah práce, z ktorého počas celej doby tvorby práce vychádzame a pomáha nám nestratiť sa v zložitej spleti formálnych i obsahových náležitostí všetkých záverečných prác.

Ak by ste však predsa len trochu tápali a nevedeli si rady s diplomovou prácou, nič to, je tu náš tím odborníkov, ktorí vám veľmi ochotne poradia.

 

Podklady k bakalárskej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať