Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Výskum v diplomovej práci

výskum v diplomovej práci

Výskum či prieskum je súčasťou každej diplomovej práce. Ako ho však urobiť jednoducho a pritom efektívne? Na čo si dať pozor? Ponúkame definíciu aj názorný príklad.

Praktická časť diplomovej práce

Súčasťou diplomovej práce je aj praktická, tzv. empirická časť. Praktická časť môže mať formu prieskumu, výskumu. Pri výskume vychádzame predovšetkým zo stanovených hypotéz, ktoré chceme našou diplomovkou a výskumom buď vyvrátiť či potvrdiť. Najčastejšie má formu dotazníka, ankety alebo rozhovoru. V prípade výskumu sa po obsahovej stránke zameriame na: cieľ výskumu, hypotézy, použité metódy, prieskumnú vzorku, spracovanie výskumu,  ako aj na jeho následnú interpretáciu, diskusiu a odporúčania pre prax.

V niektorých diplomových prácach je praktická časť prepojená s teoretickou časťou.

Praktická časť diplomovej práce sa vždy zaraďuje ešte pred záverom práce. Väčšinou ju uvádzame ako štvrtú kapitolu.

Výskum v diplomovej práci

Na začiatku je téma a cieľ diplomovej práce. Hlavným poslaním každej záverečnej práce by mala byť snaha priniesť vo vybranej téme nejaké nové zistenia, dôkazy či naopak vyvrátiť už známe tézy. To dosiahneme práve výskumom, resp. prieskumom. Jeho základom je hypotéza, ktorú následne skúmaním – dotazníkom, analýzou, anketou či rozhovorom potvrdíme alebo vyvrátime.

V každom prípade, ak by ste sa s vaším prieskumom nevedeli pohnúť ďalej, sme tu ešte my. Náš tím odborníkov vám pomôže s vyriešením akéhokoľvek problému týkajúceho sa vašej záverečnej práce.

Ukážka praktickej časti výskumu v diplomovej práci

4 Prieskumná časť záverečnej práce

Za rok 2014 rozhodovali slovenské súdy o zverení XYZ detí, z toho X % matkám,  Y % otcom a do striedavej osobnej starostlivosti išlo iba  Z % detí. Predkladané údaje sme získali zo štatistík úradu práce, sociálnych vecí a rodiny... Práve čoraz rozšírenejšie problémy porozvodovej starostlivosti detí nás inšpirovali k napísaniu diplomovej práce. V prieskumnej časti chceme zistiť, ako dobre je verejnosť informovaná o striedavej osobnej starostlivosti a aký je záujem o túto formu starostlivosti. Zisťujeme názory respondentov na danú problematiku a zároveň navrhujeme riešenia v danej oblasti, ktoré odprezentujeme v závere našej záverečnej práce.

4.1 Cieľ prieskumnej časti diplomovky

Na začiatku prieskumu sme si stanovili hlavný cieľ práce a čiastkové ciele. Hlavným cieľom bolo zistiť... Určili sme si aj čiastkové ciele...

4.2 Prieskumné otázky pre záverečnú prácu

Na začiatku prieskumu sme si stanovili prieskumné otázky. Otázka prvá... Otázka druhá... Otázka tretia...

4.3 Prieskumná vzorka respondentov na dotazník

Prieskum sme uskutočnili v čase od ... do ... prostredníctvom dotazníka, ktorý bol respondentom zasielaný mailom. Prieskumnú vzorku sme získali náhodným výberom respondentov, aby bola vzorka pre našu záverečnú prácu čo možno najpestrejšia, vekovo i čo sa vzdelania týka.

Dotazník vyplnilo spolu ... respondentov. Z celkového počtu respondentov bolo X % mužov a Y % žien. Najviac respondentov bolo v rozmedzí od - do rokov, najmenej v rozmedzí od – do rokov. Ostatné vekové kategórie boli zastúpené nasledovne...

Čo sa vzdelania respondentov týka, základné vzdelanie malo... ,vyššie odborné vzdelanie malo..., stredoškolské vzdelanie malo... a vysokoškolské vzdelanie malo... respondentov.

Štruktúru respondentov prehľadne znázorňujú grafy...

4.4 Prieskumné metódy

Pri zisťovaní informácií sme použili kvantitatívny prieskum. Zdrojom na získanie informácií v prieskumnej časti bol už vyššie spomenutý dotazník. Jeho vyplnenie bolo anonymné a dobrovoľné. Dotazník obsahoval 14 otázok. Respondenti mali možnosť vybrať vždy jednu z viacerých možností.

4.5 Spracovanie prieskumu

Na to, aby sme vedeli zostaviť dotazník týkajúci sa danej problematiky, museli sme si najprv mnohé informácie naštudovať. Následne sme vypracovali daný dotazník a oslovili respondentov formou e-mailu. Respondenti mali možnosť vyplniť dotazník v čase od – do... Dotazník vyplnilo ... respondentov. Z celkového počtu respondentov bolo ... mužov a ... žien. Odpovede získané z dotazníkov sme zrátali za pomoci programu Microsoft Office Excel. Získané informácie sme vložili do tabuliek, ktoré sme zobrazili aj formou grafov.

4.6 Výsledky prieskumu

Výsledky prieskumu sme, ako už bolo uvedené vyššie, spracovali graficky aj formou tabuliek. Odpovede sú spracované prehľadne podľa dôležitosti vzhľadom na cieľ nášho prieskumu. Výsledky prieskumu vhodne zahrnieme do záveru našej vysokoškolskej práce.