Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Vysoká škola Sládkovičovo - štandardná aj neštandardná zároveň

Pre Vás všetkých, ktorí aktuálne riešite, kam ďalej na vysokú alebo len chcete mať prehľad, aká je úroveň a ponuka univerzít u nás, predstavujeme ďalšiu spomedzi obľúbených vysokých škôl: Vysokú školu Sládkovičovo.

[[contentNavigation]]

Vysoká škola Danubius Sládkovičovo

Vysokú školu Danubius v Sládkovičove si ako miesto svojho vysokoškolského štúdia vyberajú mnohí študenti, a to nielen zo Slovenska. Je to nesporne aj pre nadštandardné medzinárodné vzťahy tejto vysokej školy, ktoré umožňujú ich študentom študovať aj v zahraničí, ako tiež zaujímavé študijné odbory, ktoré daná vysoká škola ponúka.

Poslaním tejto školy je rozvíjať vedomosti, osobnosť, myslenie, tvorivosť a pozitívne stránky v študentovi a pomôcť k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia.

Vysoká škola Danubius je školou, kde sa predovšetkým akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese sú aplikované najmodernejšie vyučovacie postupy

V súčasnosti má tri fakulty – Fakultu práva Janka Jesenského, Fakultu sociálnych štúdií a Fakultu verejnej politiky a verejnej správy. Okrem toho sú tu aj veľmi žiadané študijné odbory - medzinárodné vzťahy, žurnalistika a anglistika a amerikanistika, ktoré lákajú nejedného mladého Slováka. Aj preto je Vysoká škola  Sládkovičovo takou obľúbenou.

Možnosti štúdia

Vysoká škola Danubius ponúka možnosť štúdia nielen v Sládkovičove, ale aj v meste Vrútky a tiež v Trenčíne. Hlavnou filozofiou vysokej školy je totiž poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie v rôznych regiónoch Slovenska, pretože chcú ponúknuť možnosť štúdia všetkým, bez ohľadu na finančné či sociálne možnosti študentov. A ponúkajú aj stále rozšírenejší spôsob získavania vysokoškolského titulu prostredníctvom e-learningového, dištančného alebo externého štúdia. 

Vyučovanie prebieha v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Hlavnou úlohou vysokej školy Danubius je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie. Vysoká škola napĺňa svoje poslanie výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi princípmi, občianskou a verejnou zodpovednosťou, ako aj výchovou v duchu hodnôt humanizmu, demokracie a rešpektu. Vedie študentov ku kreatívnemu, kritickému a slobodnému mysleniu, zdravému sebavedomiu, národnej hrdosti a prehĺbeniu národného kultúrneho  dedičstva a rôznych kultúr.

V súčasnosti má táto škola tri fakulty – Fakultu práva Janka Jesenského, Fakultu sociálnych štúdií a Fakultu verejnej politiky a verejnej správy.

Fakulta práva Janka Jesenského VŠD má akreditované bakalárske a magisterské štúdium v odbore „právo“.. Pripravuje kvalifikovaných odborníkov pre súdy a prokuratúru, advokátov, štátnu a verejnú správu a podnikateľské subjekty vo všetkých oblastiach práva. Absolventi tohto odboru si nájdu uplatnenie v mnohých oblastiach verejného, ale aj súkromného verejného sektora, v štátnej a verejnej správe, samospráve, v oblasti civilného, obchodného, finančného, pracovného, trestného a medzinárodného práva.

Fakulta verejne politiky a verejnej správy ponúka získať vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v dennej aj externej forme štúdia v študijnom odbore „Verejná politika a verejná správa“ a študijnom odbore „Medzinárodné vzťahy“. Absolventi získajú vedomosti a zručnosti pre realizáciu štátnej a regionálnej politiky a správy verejných vecí, ako aj aplikovať zákony a rozhodnutia do života občanov.

Fakulta sociálnych štúdií ponúka možnosť štúdia v odbore „ Sociálna práca“ a „Žurnalistika“. Študenti majú možnosť bakalárskej a magisterskej formy štúdia a v študijnom odbore sociálna práca si môžu vybrať jednu z týchto špecializácií- sociálne podnikanie, predprimárna pedagogika, špeciálna a liečebná pedagogika, manažment, andragogika, sociálna práca so seniormi, supervízia, právo sociálneho zabezpečenia a sociálno-právna ochrana detí.

Absolventi nadobudnú vedomosti ohľadom aktuálnych problémov doby, aby boli prínosom pre našu vlasť i pre svet. Taktiež sa zaoberajú životnými podmienkami, právami a slobodami osôb, ktoré potrebujú pomoc sociálneho pracovníka. Vystupujú v oblasti sociálnej práce, verejnej politiky a správy.

 

Vysoká škola zabezpečuje prostredníctvom svojich fakúlt aj rigorózne konanie v jednotlivých študijných programoch ako aj doktorandské štúdium v študijnom programe Verejná politika a verejná správa.

Samozrejmosťou tejto školy je vydávanie dvojjazyčného diplomu pre lepšie uplatnenie jej absolventov v zahraničí.

Štúdium v zahraničí na VŠD

Vysoká škola Danubius (VŠD) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a s ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života.

O vysokej úrovni vzdelávania na tejto vysokej škole svedčia aj mnohé možnosti štúdia v zahraničí, prostredníctvom štipendijných programov (Erasmus a iné) a vďaka tomu je schopná poskytnúť aj možnosť získania dvojitých diplomov v zahraničí. Vysoká škola sa pýši širokou medzinárodnou spoluprácou nie len študentov ale aj zamestnancov školy a aj vďaka nim, vzniká mnoho spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí.

VŠD si zakladá na tom, že je vysokou školou, v ktorej sa naplno uplatňuje profesionálny prístup, tie najmodernejšie vyučovacie metódy a ktorá disponuje skúsenými pedagógmi, ktorí pôsobia, respektíve pôsobili nielen na Slovensku, ale aj na zahraničných vzdelávacích inštitúciách.

Čo Vy na to, je Vysoká škola Danubius tou pravou školou pre Vás?

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať