Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I.

 Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo (ako je definovaná nižšie).

Klient (ako je definovaný nižšie) je viazaný takými VOP, ktoré boli platné a účinné v čase, kedy sa stala platnou a účinnou Zmluva o dielo.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.9.2016

 

Článok II.

Objednávka diela

Klientom je osoba, ktorá vyplní nezáväznú objednávku na portáli www.vsprace.sk, v dražobnom systéme AUCTION SK (ďalej len „Interný systém“) si vyberie ponuku Zhotoviteľa (ako je definovaný nižšie) a zaplatí za dielo alebo jeho príslušnú časť (ďalej iba “Klient“). Zhotoviteľom diela je autor diela, ktorý využíva webové sídlo www.vsprace.sk a pre ktorého sa prostredníctvom Interného systému rozhodol Klient (ďalej iba “Zhotoviteľ“).

Užívacie práva k webovému sídlu www.vsprace.sk má spoločnosť Bernard, s.r.o. so sídlom na Haydnova 11, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76742/B, IČO: 46 393 129 (ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť a akákoľvek iná osoba spolupracujúca so Spoločnosťou na príslušnej objednávke (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sú zodpovedné vo vzťahu ku Klientovi podľa Zmluvy o dielo spoločne a nerozdielne.

Nezáväzná objednávka sa stáva záväznou okamihom uskutočnenia úhrady za dielo alebo jeho príslušnú časť (ďalej iba “Záväzná objednávka“). Klient sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť diela, a tým sa tak ruší Záväzná objednávka v rozsahu nezaplatenej časti diela a s okamžitou účinnosťou tak vypovedá aj Zmluvu o dielo. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom (ďalej len „Zmluva o dielo“) vzniká okamihom vzniku Záväznej objednávky.

Emailová adresa Klienta je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke (ďalej iba “Emailová adresa Klienta“). Emailová adresa Prevádzkovateľa je info@vsprace.skkomunikacia@vsprace.sk alebo akákoľvek iná adresa využívaná Prevádzkovateľom (ďalej iba “Emailová adresa Prevádzkovateľa“). Emailová komunikácia medzi Klientom a Prevádzkovateľom prebieha prostredníctvom Emailovej adresy Klienta a Emailovej adresy Prevádzkovateľa (ďalej iba “Emailová komunikácia“).

Klient v nezáväznej objednávke neuvádza žiadny svoj osobný údaj (napríklad meno a priezvisko). V prípade, ak Klient v nezáväznej objednávke uvedie
nejaký svoj osobný údaj, Spoločnosť a Prevádzkovateľ ho bude spracúvať na účely poskytovania služieb v rámci predzmluvných vzťahov s Klientom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Spoločnosť a Prevádzkovateľ prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia, ktoré sú vždy transparentne zverejnené na www.vsprace.sk. 

 

 Článok III.

Vyhotovenie a odovzdanie diela

Obsahom Zmluvy o dielo je dohoda medzi Prevádzkovateľom a Klientom, na základe ktorej Prevádzkovateľ zabezpečí u Zhotoviteľa vyhotovenie diela podľa inštrukcií Klienta vyplývajúcich z Emailovej komunikácie medzi Klientom a Prevádzkovateľom, predchádzajúcej nezáväznej objednávky, z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky (objednávkový formulár), z ktorej vznikla Záväzná objednávka a iných dohodnutých inštrukcií (ďalej iba “Požiadavky Klienta“).

Rozsah diela sa určuje rozsahom strán, pričom jedna strana predstavuje jednu normostranu, tzn. normovanú alebo štandardizovanú stranu podľa normy  STN ISO 690. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyhotovenie diela podľa Požiadaviek Klienta, a to na vlastné náklady.

Zhotoviteľ komunikuje s Klientom výlučne prostredníctvom Interného systému, ktorý je monitorovaný. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odovzdanie riadne zhotoveného diela Klientovi v dohodnutom termíne v súlade s Požiadavkami Klienta.

Dielo sa považuje za odovzdané Prevádzkovateľom Klientovi okamihom jeho elektronického odoslania Klientovi Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to
prostredníctvom Interného systému alebo prostredníctvom Emailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word alebo v inom dohodnutom formáte.

Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávania diela, ak sa dielo tak odovzdáva. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť nepokračovanie vo vyhotovovaní diela, ak Klient svojim prístupom odďaľuje zhotovenie diela.

Prevádzkovateľ môže vypovedať Zmluvu o dielo s okamžitou účinnosťou najmä, ak nevie zabezpečiť Zhotoviteľa na vyhotovenie diela, avšak v takom prípade je povinný Klientovi vrátiť späť peniaze za cenu diela, ktorá prislúcha neodovzdanej časti diela.

 

Článok IV.

Cena za dielo

Klient sa dohodne s Prevádzkovateľom alebo Zhotoviteľom individuálne na spôsobe úhrady diela a odovzdania diela. Cena diela uvedená v cenníku portálu www.vsprace.sk má len orientačný charakter. Cena za dielo sa určuje dohodou medzi Zhotoviteľom a Klientom a to tým, že Klient si vyberie cenu z cenových ponúk navrhnutých zhotoviteľmi prostredníctvom Interného systému, ktoré už obsahujú maržu Prevádzkovateľa a cena je tak konečná.

 

 Článok V.

Reklamačný poriadok

Dielo má vady, ak nezodpovedá Požiadavkám Klienta tak ako sú definované v článku II. v týchto VOP (ďalej iba “Vady“). Za tieto Vady zodpovedá Prevádzkovateľ. Záručná doba za Vady diela nie je časovo obmedzená, a teda je dlhšia ako dva roky. Klient je oprávnený u Prevádzkovateľa uplatniť zodpovednosť za Vady elektronickou formou, a to poslaním emailu na Emailovú adresu Prevádzkovateľa, alebo písomnou formou, a to doručením na adresu sídla Spoločnosti ako je uvedené v Článku II. týchto VOP, kedykoľvek odo dňa odovzdania diela Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to konkrétnym uvedením Vád diela (ďalej iba "Reklamácia").

Po obdržaní Reklamácie s konkrétnym uvedením Vád diela sa Prevádzkovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu, avšak nie neskôr ako do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné vady, v primeranej lehote zabezpečiť ich odstránenie alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny diela, a to podľa rozhodnutia Klienta. Ak ide o neodstrániteľnú Vadu diela, Prevádzkovateľ sa zaväzuje Klientovi vrátiť uhradenú cenu diela. 

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a predložiť ich na požiadanie orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o Reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie. 

 

 Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie diela pre Klienta, ktoré musí byť originálne, a teda nemôže to byť plagiát. Ak nie je dohodnuté inak, štandardné používané písmo pri zhotovovaní diela je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

Ak sa Klient po odovzdaní diela rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť dielo mimo rozsahu Požiadaviek Klienta, ide o novú nezáväznú objednávku.
Povinnosť Prevádzkovateľa dodať zhotovené dielo Klientovi riadne a včas neplatí v prípade, ak Klient neposkytne Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť, a to najmä vzhľadom na typ práce, rozsah práce alebo termín dodania.

Pre vylúčenie pochybností sa za primeranú súčinnosť nepovažuje neprimerane oneskorené poskytnutie požadovaných informácií Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi, rovnako tak aj oneskorené uhradenie dohodnutej platby za dielo alebo jeho časť (tzv. etapa). Za deň úhrady sa považuje deň, kedy Prevádzkovateľ obdrží peniaze na bankový účet uvedený v predmetnej faktúre.

Z dôvodov bankových poplatkov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nevyplácať sumy nižšie ako 3 EUR. Tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa vyplácať platby viažúce sa na dve a viac skutočností, ak spoločná suma prevyšuje 3 EUR.

Splátkový systém poskytujeme pre objednávky v hodnote nad 100 Eur.

Bratislava, 7. 9. 2016