Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I.

 Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dodaní podkladov (ako je definovaná nižšie).
 2. Klient (ako je definovaný nižšie) je viazaný takými VOP, ktoré boli platné a účinné v čase, kedy sa stala platnou a účinnou Zmluva o dodaní podkladov (ako je definovaná nižšie).
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2022

 

Článok II.

Objednávka podkladov

 1. Klientom je osoba, ktorá vyplní nezáväznú objednávku na portáli www.vsprace.sk, v dražobnom systéme AUCTION SK (ďalej len „Interný systém“) si vyberie ponuku Zhotoviteľa (ako je definovaný nižšie) a zaplatí za podklady (ďalej iba “Klient“). Zhotoviteľom podkladov je autor podkladov, ktorý využíva webové sídlo www.vsprace.sk ako sprostredkovateľa a pre ktorého sa prostredníctvom Interného systému rozhodol Klient (ďalej iba “Zhotoviteľ“).
 2. Užívacie práva k webovému sídlu www.vsprace.sk má spoločnosť Bernard, s.r.o. so sídlom na Haydnova 11, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76742/B, IČO: 46 393 129 (ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť a akákoľvek iná osoba spolupracujúca so Spoločnosťou na príslušnej objednávke (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sú sprostredkovateľom Zmluvy o dodaní podkladov (ako je definované nižšie). Sú však zodpovedné vo vzťahu ku Klientovi podľa Zmluvy o dodaní podkladov (ako je definované nižšie) spoločne a nerozdielne.
 3. Nezáväzná objednávka sa stáva záväznou okamihom uskutočnenia úhrady za podklady (ďalej iba “Záväzná objednávka“). Klient sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť podkladov, a tým sa tak ruší Záväzná objednávka v rozsahu nezaplatenej časti podkladov a s okamžitou účinnosťou tak vypovedá aj Zmluvu o dodaní podkladov (ako je definované nižšie).
 4. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva o dodaní podkladov“) vzniká až okamihom vzniku Záväznej objednávky.
 5. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom (ďalej len „Zmluva o sprostredkovaní) vzniká až okamihom vzniku Záväznej objednávky.
 6. Emailová adresa Klienta je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke (ďalej iba “Emailová adresa Klienta“). Emailová adresa Prevádzkovateľa je info@vsprace.sk,  komunikacia@vsprace.sk alebo akákoľvek iná adresa využívaná Prevádzkovateľom (ďalej iba “Emailová adresa Prevádzkovateľa“). Emailová komunikácia medzi Klientom a Prevádzkovateľom prebieha prostredníctvom Emailovej adresy Klienta a Emailovej adresy Prevádzkovateľa (ďalej iba “Emailová komunikácia“).
 7. Klient v nezáväznej objednávke neuvádza žiadny svoj osobný údaj (napríklad meno a priezvisko). V prípade, ak Klient v nezáväznej objednávke uvedie
  nejaký svoj osobný údaj, Prevádzkovateľ ho bude spracúvať na účely poskytovania služieb v rámci predzmluvných vzťahov s Klientom.
 8. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Prevádzkovateľ prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia, ktoré sú vždy transparentne zverejnené na www.vsprace.sk. 
 9. Podklady alebo akákoľvek ich časť nie je možné využiť v akejkoľvek záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci bez označenia zdroja diela alebo jeho časti podľa príslušných predpisov alebo zaužívaných zvykov.

 

 Článok III.

Vyhotovenie a odovzdanie podkladov

 1. Obsahom Zmluvy o dodaní podkladov je dohoda medzi Zhotoviteľom a Klientom, na základe ktorej Zhotoviteľ vyhotoví podklady podľa inštrukcií Klienta vyplývajúcich z Emailovej komunikácie medzi Klientom a Prevádzkovateľom, predchádzajúcej nezáväznej objednávky, z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky (objednávkový formulár), z ktorej vznikla Záväzná objednávka a iných dohodnutých inštrukcií (ďalej iba “Požiadavky Klienta“).
 2. Rozsah podkladov sa určuje rozsahom strán, pričom jedna strana predstavuje jednu normostranu, tzn. normovanú alebo štandardizovanú stranu podľa normy  STN ISO 690. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyhotovenie podkladov podľa Požiadaviek Klienta, a to na vlastné náklady.
 3. Zhotoviteľ komunikuje s Klientom výlučne prostredníctvom Interného systému, ktorý je monitorovaný. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odovzdanie riadne zhotovených podkladov Klientovi v dohodnutom termíne v súlade s Požiadavkami Klienta.
 4. Podklady sa považujú za odovzdané Zhotoviteľom Klientovi okamihom jeho elektronického odoslania Klientovi Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to
  prostredníctvom Interného systému alebo prostredníctvom Emailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word alebo v inom dohodnutom formáte.
 5. Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávania podkladov, ak sa podklady tak odovzdávajú. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zabezpečiť nepokračovanie vo vyhotovovaní podkladov, ak Klient svojim prístupom odďaľuje zhotovenie podkladov.
 6. Zhotoviteľ môže v zastúpení akéhokoľvek Zhotoviteľa vypovedať Zmluvu o dodaní podkladov s okamžitou účinnosťou najmä, ak nevie zabezpečiť Zhotoviteľa na vyhotovenie podkladov, avšak v takom prípade je povinný Klientovi vrátiť späť peniaze za cenu podkladov, ktorá prislúcha neodovzdanej časti podkladov.

 

Článok IV.

Cena za podklady

 1. Klient sa dohodne s Prevádzkovateľom alebo Zhotoviteľom individuálne na spôsobe úhrady podkladov a odovzdania podkladov. Cena podkladov uvedená v cenníku portálu www.vsprace.sk má len orientačný charakter. Cena za podkladov sa určuje dohodou medzi Zhotoviteľom a Klientom a to tým, že Klient si vyberie cenu z cenových ponúk navrhnutých zhotoviteľmi prostredníctvom Interného systému, ktoré už obsahujú sprostredkovateľskú províziu Prevádzkovateľa a cena je tak konečná.

 

 Článok V.

Reklamačný poriadok

 1. Podklady majú vady, ak nezodpovedajú Požiadavkám Klienta tak ako sú definované v článku II. v týchto VOP (ďalej iba “Vady“). Za tieto Vady zodpovedá Prevádzkovateľ. Záručná doba za Vady podkladov nie je časovo obmedzená, a teda je dlhšia ako dva roky. Klient je oprávnený u Prevádzkovateľa uplatniť zodpovednosť za Vady elektronickou formou, a to poslaním emailu na Emailovú adresu Prevádzkovateľa, alebo písomnou formou, a to doručením na adresu sídla Spoločnosti ako je uvedené v Článku II. týchto VOP, kedykoľvek odo dňa odovzdania podkladov Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to konkrétnym uvedením Vád podkladov (ďalej iba "Reklamácia").
 2. Po obdržaní Reklamácie s konkrétnym uvedením Vád podkladov sa Prevádzkovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu, avšak nie neskôr ako do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné vady, v primeranej lehote zabezpečiť ich odstránenie alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny podkladov, a to podľa rozhodnutia Klienta. Ak ide o neodstrániteľnú Vadu podkladov, Prevádzkovateľ sa zaväzuje Klientovi vrátiť uhradenú cenu za podklady. 
 3. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a predložiť ich na požiadanie orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o Reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie. 

 

 Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje cez Zhotoviteľa zabezpečiť vyhotovenie podkladov pre Klienta, ktoré musí byť originálne, a teda nemôže to byť plagiát. Ak nie je dohodnuté inak, štandardné používané písmo pri zhotovovaní podkladov je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
 2. Ak sa Klient po odovzdaní podkladov rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť podklady mimo rozsahu Požiadaviek Klienta, ide o novú nezáväznú objednávku.
  Povinnosť Zhotoviteľa dodať zhotovené podkladov Klientovi riadne a včas neplatí v prípade, ak Klient neposkytne Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť, a to najmä vzhľadom na typ práce, rozsah práce alebo termín dodania.
 3. Pre vylúčenie pochybností sa za primeranú súčinnosť nepovažuje neprimerane oneskorené poskytnutie požadovaných informácií Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi, rovnako tak aj oneskorené uhradenie dohodnutej platby za podklady (tzv. etapa). Za deň úhrady sa považuje deň, kedy Prevádzkovateľ obdrží peniaze na bankový účet uvedený v predmetnej faktúre.
 4. Klient sa zaväzuje nepoužiť dodané podklady alebo ich akúkoľvek časť vo svojej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci. Klient vyhlasuje, že nepôsobí a zaväzuje sa nepôsobiť ako sprostredkovateľ tretej osoby, ktorá má záujem podklady alebo ich časť použiť vo svojej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci. Tým nie je dotknutá možnosť Klienta podklady alebo ich časť takto využiť, ak zdroj v príslušnej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci  označí podľa príslušných predpisov alebo zaužívaných zvykov.
 5. Z dôvodov bankových poplatkov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nevyplácať sumy nižšie ako 3 EUR. Tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa vyplácať platby viažuce sa na dve a viac skutočností, ak spoločná suma prevyšuje 3 EUR.
 6. Splátkový systém poskytujeme pre objednávky v hodnote nad 100 Eur.